Zalo   Facebook   twitter   Google plus   

Để mua hàng qua website, mời các bạn thao tác các bước sau:

 

1. Chọn sản phẩm >>> đặt số lượng >>> click  Mua hàng 

 

2. Chọn  Tiếp tục mua hàng  để chọn tiếp sản phẩm

 

hoặc  Xem giỏ hàng  để xem các sản phẩm bạn đã chọn

 

3. Sau khi đã chọn xong các sản phẩm cần mua, chọn  Đặt hàng và thanh toán 

 

4. Kiểm tra đơn hàng: bạn điền đầy đủ thông tin vào các mục.

 

5. Click  XÁC NHẬN VÀ GỬI ĐƠN HÀNG